O Bractwie

66-210 Zbąszynek ul. Mała 8
tel. +48 884 887 785
tel. +48 604 607 828
e-mail: mazur-jan1@wp.pl

AKT PARTNERSTWA

o współpracy między Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Zbąszynku, w województwie lubuskim, w Rzeczypospolitej Polskiej a Związkami Strzeleckimi z landów Brandenburgii i Saksonii, w Republice Federalnej Niemiec.

Myśl przewodnia: „Przyjaźń jest nie tylko drogocennym podarunkiem, lecz także trwałym obowiązkiem”.

Cele partnerstwa

1. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku, w województwie lubuskim, w Rzeczypospolitej Polskiej i Związki Strzeleckie w Peitz, Forst, Haidemuhl z landu Brandenburgii oraz Związek Strzelecki w Gross Duben z landu Saksonii, w Republice Federalnej Niemiec, zobowiązują się dążyć do umacniania partnerstwa, współpracy w imię dobra swych członków.2. Celem i wzajemną wolą partnerów jest długoletnia przyjaźń oraz wspieranie i rozwijanie regularnych kontaktów w oparciu o coroczny kalendarz imprez, kontynuowanie wymiany doświadczeń na płaszczyźnie kultury oraz strzelectwa sportowego, czarnoprochowego,
i innych, z zachowaniem obowiązujących ustaw i statutów stowarzyszeń i związków strzeleckich.

3. Uzgodnienia dotyczące dalszych konkretnych przedsięwzięć, które służyć będą dobremu sąsiedztwu i przyjacielskiej współpracy, będą podejmowane przez partnerów w miarę potrzeb.

4. Niniejszy tekst został przygotowany w wersji polskiej i niemieckiej, i w obu językach jest w jednakowym stopniu ważne.

5. Akt Partnerstwa zawiera się na czas nieokreślony i wchodzi w życie w dniu podpisania. Sporządzony został w pięciu egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Rogoziniec, Gmina Zbąszynek, 18 września 2010 r.

Statut Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Nazwa

1.     Bractwo strzeleckie nosi nazwę „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku”. Bractwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie obowiązującego „Prawa o stowarzyszeniach”.

2.     Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Siedziba

1.     Siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku jest miasto Zbąszynek.

2.     Terenem działania stowarzyszenia jest obszar miasta i gminy Zbąszynek.

§ 3

Ustrój

     Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku jest stowarzyszeniem apolitycznym, osobą prawną, która może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4

Cele i Sposoby realizacji

     Celem KBS jest pielęgnowanie idei patriotycznych i tradycji historycznych, utrwalenie świadomości oraz poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych względem Rzeczpospolitej Polskiej, i społeczności lokalnej, ćwiczenie umiejętności strzeleckich, organizowanie lub uczestniczenie w imprezach z okazji świąt państwowych i kościelnych, szeroka współpraca z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

     Sposoby ich realizacji:

– pielęgnowanie tradycji poprzez tradycyjne mundury lub kontusze,

– opracowywanie monografii Bractwa,

– tradycyjne strzelanie z okazji Zielonych Świąt o tytuł Króla Kurkowego, 3 maja, turnieju żniwnego,

– wymiana doświadczeń z innymi Bractwami w kraju i za granicą.

§ 5

1.     Stowarzyszenie posługuje się jednolitą pieczęcią, której wzór ustala Zarząd, oraz posiada jednolitą odznakę.

2.     Członkowie Bractwa mają prawo posiadania, używania i noszenia broni palnej, z zachowaniem obowiązującego prawa.

Rozdział II

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Członkowie

     KBS w Zbąszynku jest dobrowolnym stowarzyszeniem członków krajowych i zagranicznych, dzielących się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 7

Członkowie Zwyczajni

     Zwyczajnym członkiem Bractwa może być każdy obywatel Polski lub osoba reprezentująca inne bractwo zagraniczne, z którym KBS w Zbąszynku współpracuje – nieskazitelnego imienia, nie pozbawiona praw  publicznych, która ukończyła 18 lat.

     Wniosek o przyjęcie na członka winien kandydat, po zaznajomieniu się ze statutem, przedstawić pisemnie Zarządowi Bractwa. O przyjęciu decyduje na swym posiedzeniu Zarząd, zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd nie ma obowiązków wyjawić powodów.

Pełne prawa członkowskie uzyskuje kandydat po zakończeniu 6-ciu miesięcy stażu kandydackiego, otrzymaniu formalnego pisemnego powiadomienia o przyjęciu, zapłaceniu wstępnego i składek za jeden rok oraz po złożeniu roty ślubowania ( jej treść w  § 9).W przypadku przejścia z innego klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia , staż kandydacki nie obowiązuje.

§ 8

Członkowie honorowi wspierający

     Członkiem honorowym KBS w Zbąszynku może zostać każda pełnoletnia osoba, bez względu na przynależność państwową, która znaczne zasługi oddała RP lub KBS w Zbąszynku. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna.

     O nadaniu tytułu członka honorowego lub wspierającego Bractwa decyduje Walne Zebranie, które podejmuje się w głosowaniu jawnym. Członkowie honorowi i wspierający nie płacą składek członkowskich, mogą natomiast zasilać kasę Bractwa dobrowolnymi datkami, jednakże są pozbawieni czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie biorą udziału w strzelaniu królewskim.

§ 9

Rota Ślubowania

Nowo przyjęci członkowie zwyczajni składają następujące ślubowanie:

            „Ślubuję, że wedle najlepszych woli i chęci

            służyć będę Ojczyźnie w każdej potrzebie,

            przepisów Statutem i Regulaminem objętych

            oraz wszelkich rozporządzeń Walnego Zgromadzenia

            Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku

            przestrzegać i dążyć wszystkimi siłami

            do największego rozwoju Bractwa.

            Wystrzegając się wszelkiej działalności szkodliwej dla niego,

            przyrzekam przełożonym Bractwa okazywać szacunek.

             Tak mi dopomóż Bóg”.

Powyższe ślubowanie odczytuje Prezes lub jego zastępca i zobowiązuje do jego wypełniania nowo przyjętego  członka, przez podanie ręki, ten fakt stwierdza się protokolarnie.

§ 10

Utrata członkostwa

Utrata członkostwa następuje:

1.    przez śmierć,

2.    przez prawomocną, sądowo zarządzoną kuratelę nad członkiem,

3.    przez pisemne dobrowolne wystąpienie,

4.    przez wykluczenie.

     Członek może być z Bractwa wykluczony, skoro jego zachowanie się w Bractwie lub życiu publicznym  sprzeciwia się statutowym i regulaminowym celom Bractwa:

a.       jeżeli dopuścił się czynów niehonorowych w pojęciu kodeksu honorowego,

b.       jeżeli prawomocnym wyrokiem sądów, ukaranym został za czyn hańbiący,

c.        jeżeli udowodniona mu została rozmyślna działalność na szkodę Bractwa,

d.     jeżeli przez władze Bractwa nałożonych mu kar i kosztów w ciągu 3-ch miesięcy od dnia  powiadomienia go nie zapłaci,

e.      jeżeli będąc umundurowany, w stanie nietrzeźwym zwraca na siebie publicznie uwagę,

f.      jeżeli ze składkami lub innymi opłatami przez władze Bractwa ustanowionymi, mimo upomnienia, zalega do najbliższego strzelania królewskiego,

g.       jeżeli przepisanych statutem obowiązków nie przestrzega,

h.        jeżeli dopuści do przekroczenia regulaminu strzelania, celem uzyskania nagrody dla siebie i innych.

§ 11

     Członka zwyczajnego można zawiesić w prawach członkowskich, jeżeli znajduje się w śledztwie Sądu Honorowego.

§ 12

     O wykluczeniu lub zawieszeniu członka decyduje na swym posiedzeniu Zarząd. Rozstrzyga absolutna większość głosów. Członkowi wykluczonemu z Bractwa lub zawieszonemu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się do Sądu Honorowego, w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia mu powiadomienia o wykluczeniu lub zawieszeniu. Przeciw orzeczeniu Sądu Honorowego dopuszczalne jest dalsze odwołanie do Walnego Zebrania, które wnieść należy w przeciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia wyroku. Orzeczenie Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 13

Prawa i obowiązki członków

     Zwyczajnych

     Z godnością członka zwyczajnego łączą się prawa: posiadania i noszenia munduru( m.in. podczas strzelań i wszelkich uroczystości Bractwa), brania udziału i głosowania w Walnych Zebraniach, piastowania godności Króla Kurkowego oraz wszelkich urzędów w Bractwie, korzystania z urządzeń, oraz możliwość  uzyskania  nagród ustalonych regulaminem strzelniczym lub przez Zarząd Bractwa. W razie śmierci członek ma zapewniony udział Bractwa w pogrzebie, z wszelkimi honorami. Członek zwyczajny ma prawo udziału we wszystkich zebraniach, pochodach, apelach, ćwiczeniach i uroczystościach Bractwa bez względu na to, czy posiada umundurowanie czy nie. Członkowie winni brać udział we wszystkich tradycyjnych strzelaniach Bractwa.

     Strojem organizacyjnym członków KBS jest mundur lub kontusz. krój munduru, kapelusz, wzór naszywek i odznaczeń nawiązują do tradycji bractwa, i są wyrazem przynależności lokalnej.

Do obowiązków każdego członka zwyczajnego należy ścisłe przestrzeganie wszystkich przepisów, niniejszego  Statutu oraz regularne płacenie składek członkowskich.

     Honorowych 

     Członkom honorowym przysługuje prawo udziału we wszystkich strzelaniach, uroczystościach i zabawach Bractwa. Mają również prawo współudziału  z głosem doradczym w zebraniach i mogą nosić przepisowy mundur. Nie mogą natomiast uzyskać godności Króla Kurkowego.

     Za najlepszy strzał może im Zarząd Bractwa wyznaczyć nagrodę. Powyższe ograniczenie nie odnosi się do członków honorowych, wywodzących się ze zwyczajnych członków Bractwa.

Godność „Honorowego Prezesa”, który posiada prawa jak wyżej,  może nadać ustępującemu prezesowi KBS Walne Zgromadzenie.

Rozdział III

WŁADZE I ORGANIZACJA BRACTWA

§ 14

Władzami Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku są:

1.    Walne Zebranie Członków,

2.    Zarząd Bractwa,

3.    Komisja Rewizyjna,

4.    Sąd Honorowy, który równocześnie pełni funkcję Komisji Odznaczeń.

Organami KBS  w Zbąszynku są sekcje kierowane jednoosobowo przez kierowników sekcji.

1.    Sekcja strzelecka,

2.    Sekcja historii i tradycji Bractwa,

3.    Sekcja imprezowa,

4.    Sekcja współpracy zagranicznej i krajowej,

5.    Sekcja młodzieżowa.

§ 15

Walne Zebrania Członków

     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Bractwa. Roczne Walne Zebranie odbywa się w pierwszym kwartale każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie może Zarząd zwołać w każdej chwili. Także Zarząd winien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na pisemny wniosek podpisany co najmniej przez 2/3 członków zwyczajnych lub na wniosek Sądu Honorowego czy Komisji Rewizyjnej.

     Zawiadomienie o zwołaniu Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  należy przesłać do wszystkich członków Bractwa 14 dni przed terminem zebrania. O ile w oznaczonym czasie przybędzie mniej niż połowa członków, wówczas drugie zebranie odbywa się   pół godziny później i to bez względu na ilość obecnych. Należy jednak o tym umieścić wzmiankę w Zawiadomieniu i zwołaniu danego zebrania. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania w drugim terminie.

§ 16

     Walnemu Zebraniu przewodniczy każdorazowo Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Bractwa, który winien przestrzegać przyjętego  porządku  obrad.

     Prawa głosu udziela przewodniczący w takim porządku, w jakim mówcy zgłaszają się do głosu. Mówcę, który odbiega od tematu lub przemawia w sposób niewłaściwy, przewodniczący może po ponownym upomnieniu przywołać do porządku, a w razie niezastosowania się odebrać mu głos.

§ 17

     Głosowania Walnego Zebrania są jawne.

     Wybór Zarządu Bractwa przeprowadza się za pomocą kartek, w głosowaniu tajnym. Członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego i Kierowników Sekcji wybiera się przez aklamację. Do obliczania głosów przewodniczący zebrania powołuje 3 ławników spośród obecnych na zebraniu członków.

     Zarząd składa się z: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, członka Zarządu (Marszałka), członka Zarządu (Komendanta) oraz członka Zarządu (Strzelmistrza).

     Podczas wyboru Władz Bractwa na Walnym Zebraniu przewodniczący zebrania i protokolant zostają wybrani w głosowaniu jawnym. O wszystkich uchwałach podjętych na zebraniu decyduje większość oddanych głosów. W razie równej ilości  głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 § 18

Kompetencje Walnego Zebrania

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.    Po przedłożeniu sprawozdań w głosowaniu jawnym,  udzielenie absolutorium ustępującym władzom Bractwa,

2.    Wybranie  Zarządu Bractwa w składzie: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, Członek Zarządu (Marszałek), Członek Zarządu (Komendant) i Członek Zarządu (Strzelmistrz) na kadencję trwającą 3 lata.

3.    Wybierania  Komisji Rewizyjnej składającej się z 3 członków na 3 lata,

4.    Wybierania 3 członków Sądu Honorowego na 3 lata,

5.    Wybierania Kierowników następujących sekcji: strzeleckiej, historycznej, organizacji imprez, współpracy międzynarodowej i młodzieżowej na 3 lata,

6.    Ustanowienie rocznego budżetu,

7.    Decydowanie  w sprawie nabywania, pozbawienia się i obciążenia nieruchomości,

8.    Podejmowania uchwał, wymagających jego decyzji,

9.    Uchwalanie zmian statutu,

10.    Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

§ 19

Skład i kompetencje Zarządu Bractwa

     Zarząd Bractwa składa się z 7 osób:

     Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Członka Zarządu (Marszałka), Członka Zarządu (Komendanta), Członka Zarządu (Strzelmistrza). W razie śmierci lub ustąpienia któregokolwiek z wymienionych w § 18 członków, przysługuje Zarządowi prawo kooptacji aż do przyszłego Walnego Zebrania.

     Prezes lub Wiceprezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu Bractwa i Walnym Zebraniom Członków.

     Reprezentują oni również Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku na zewnątrz. W szczególnych przypadkach do reprezentowania KBS na zewnątrz Zarząd może upoważnić innych Braci.

     Przewodniczący posiedzenia lub zebrania bierze udziału w głosowaniu, przysługuje mu również  prawo decydowania,  w razie równości głosów.

     Do podpisywania wszelkich spraw obowiązujących Bractwo, upoważniony jest Zarząd, za który podpisuje Prezes i Sekretarz lub Wiceprezes i Sekretarz.

     Do kompetencji Zarządu Bractwa należy w szczególności:

a.    wykonywanie wszelkich uchwał Walnych Zebrań członków, oraz zaleceń Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,

b.    czuwanie nad nieprzekraczaniem ustalonego przez Walne Zebranie rocznego budżetu oraz dopilnowanie, aby wpływy i fundusze zużywane były na cele statutowe,

c.    mianowanie i awansowanie oficerów i innych szarż Bractwa (z wyjątkiem Komendanta),

d.    wydawanie Regulaminu Strzelniczego,

e.    troszczenie się o to, aby nieruchomości Bractwa utrzymane były w należytym porządku, czuwanie nad ścisłym wykonaniem obowiązków nałożonych dzierżawcom oraz poszczególnym członkom Bractwa,

f.     dbanie o bezpieczne przechowywanie sztandaru, dokumentów remanentów pieniężnych, ekwipunków i innych do Bractwa należących przedmiotów,

g.    wyznaczanie członków zwyczajnych, honorowych  lub gości, którzy mają oddać strzały honorowe podczas poszczególnych strzelań tradycyjnych,

h.    ustalenie listy członków dyżurnych itd.

i.      urządzanie uroczystości i zabaw dla Bractwa,

j.      czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem przepisów niniejszego Statutu,

k.     przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

l.      zaciąganie kredytu do kwoty 25.000,- zł

     Do kompetencji i obowiązków Skarbnika należy prawidłowe prowadzenie książek i kasy Bractwa tak, ażeby w każdej chwili możliwe było ustalenie z książek dokładnego remanentu.

Wszelkie wpływy gotówkowe przyjmuje Skarbnik za kwitem i dowodem przychodu.

Wszelką zebraną gotówkę winien Skarbnik składać na konto KBS w banku.

Podejmowanie kwoty w banku nastąpić może tylko za podpisem Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

     Wszelkie wpłaty przyjmuje Skarbnik za asygnatą Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały Zarządu Bractwa są pełnomocne, o ile zapadają przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa oraz co najmniej 4 dalszych członków.

     W posiedzeniach Zarządu Bractwa mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

a.     każdorazowy Król Zielonoświątkowy Bractwa,

b.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

c.     Przewodniczący Sądu Honorowego,

d.    Kierownicy poszczególnych sekcji.

§ 20

Sąd Honorowy

     Sąd Honorowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku składa się z wybranych przez Walne Zebranie 3 członków zwyczajnych, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza. W posiedzeniu Sądu Honorowego może brać udział również 2 członków Zarządu Bractwa, którym przysługuje prawo występowania w interesach Bractwa.

§ 21

Zadania Sądu Honorowego

     Sąd Honorowy zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie i załatwianie wszelkich spraw honorowych członków Bractwa. Do ważności podejmowanych uchwał i orzeczeń konieczna jest obecność 3 członków sądu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

     Obecni na rozprawie Sądu Honorowego członkowie Zarządu Bractwa mogą brać udział w naradach z głosem doradczym i to za zgodą Sądu. O jawności lub tajności rozprawy decyduje Sąd Honorowy.

§ 22

     Na pisemny wniosek Zarządu lub poszczególnych członków Sąd Honorowy wdraża postępowanie i wyznacza termin rozprawy, na którą wzywa obwinionego, świadków i rzeczoznawców. Obwiniony może powierzyć zastępstwo, względnie obronę innej osobie, która musi być członkiem Bractwa. Zastępca winien okazać pisemne pełnomocnictwo.

     Orzeczenie ogłasza Przewodniczący ustnie, zaś w przeciągu 14 dni doręcza się je na piśmie z krótkim uzasadnieniem zasądzonemu. Jeżeli obwiniony, mimo wezwania, bez usprawiedliwienia nie stawi się ponownie na wyznaczoną rozprawę, wówczas wydaje się orzeczenie na podstawie akt i rozprawy. Orzeczenie to staje się prawomocne o ile zasądzony nie zgłosi sprzeciwu w przeciągu 4 tygodni od daty doręczenia. Wezwanie na rozprawę uskutecznia się zwykłym listem za doręczeniem (pokwitowanie odbioru) lub listem poleconym.

     Sąd Honorowy nakłada zasądzonemu rzeczywiste koszty postępowania.

     Instancją odwoławczą od orzeczenia Sądu Honorowego jest Walne Zebranie. Wnieść je należy pisemnie w przeciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 23

Komisja rewizyjna

     Komisja Rewizyjna bada księgowość i kasę Bractwa przynajmniej raz w roku i to przed Walnym Zebraniem. Przysługuje jej jednak prawo rewizji częściej w/g własnego uznania. Z każdej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który przedkłada Zarządowi, względnie Walnemu Zebraniu wnosząc jednocześnie o udzielenie lub odmówienie absolutorium Skarbnikowi i całemu Zarządowi.

     W razie śmierci lub ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, przysługuje komisji prawo uzupełnienia Komisji o innego członka Bractwa. Wszelkie inne komisje Bractwa, wybrane dla poszczególnych celów przez Walne Zebranie lub mianowane przez Zarząd, działają w myśl ustalonego regulaminu, lub na podstawie zaleceń udzielonych im przez Zarząd. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością  głosów. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

Rozdział IV

MAJĄTEK KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO
W ZBĄSZYNKU

§ 24

     Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszynku może posiadać ruchomości i nieruchomości, które winny być zinwentaryzowane w osobnej, na ten cel przeznaczonej księdze, prowadzonej przez członka Zarządu Bractwa (Marszałka), w dwóch egzemplarzach, z których jeden znajduje się u członka Zarządu (Marszałka), a drugi u Skarbnika Bractwa. Nabywanie, pozbywanie się i zawiadywanie wszelkimi ruchomościami  podlega kompetencji Zarządu Bractwa.

     Kurkowe Bractwo Strzeleckie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody służą realizacji celów statutowych. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika.

§ 25

Dochody

Dochody KBS w Zbąszynku składają się:

a.    z osiągniętych czynszów dzierżawczych od nieruchomości i ruchomości,

b.    ze składek członkowskich, płatnych z góry, których wysokość uchwala każdorazowo rocznie Walne Zebranie,

c.    ze wstępnego, którego wysokość uchwala każdorazowo rocznie Walne Zebranie,

d.    z przychodu z wszelkich strzelań, zabaw i uroczystości urządzanych przez Bractwo oraz z prowadzenia działalności gospodarczej,

e.    z darowizn, odsetek od kapitału, z legatów.

§ 26

Rozchody

Rozchody KBS w Zbąszynku składają się:

a.    z wydatków administracyjnych,

b.    z kosztów utrzymania ruchomości i nieruchomości,

c.    z wydatków z okazji strzelań tradycyjnych.

Do prowadzenia swych spraw Bractwo może zatrudnić pracowników.

Rozdział V

KARY

§ 27

Upoważnionymi władzami do nakładania kar są Zarząd i Sąd Honorowy.

Kary są następujące:

§  upomnienie,

§  nagana,

§  kara pieniężna,

§  pozbawienie praw noszenia munduru na pewien przeciąg czasu,

§  zawieszenia czasowe we wszelkich prawach czasowych,

§  degradacja, która może być zastosowana obok innych kar,

§  wykluczenie z Bractwa.

     Kary pieniężne oraz nałożone przez Sąd Honorowy rzeczywiste koszty postępowania wpływają do kasy Bractwa Kurkowego. Kary pieniężne, jak również koszty postępowania oraz składki, w razie nieuiszczenia spowodują karę dyscyplinarną, którą wyznacza Zarząd.

Rozdział VI

         HONOROWANIE ZMARŁYCH CZŁONKÓW

§ 28

     W razie śmierci członka KBS w Zbąszynku  wszyscy członkowie biorą  gremialny udział w pogrzebie ze sztandarem.

     Członek, którego przybycie jest niemożliwe, powinien się dostatecznie usprawiedliwić. O ile tego nie uczyni, płaci karę pieniężną, której wysokość wyznacza Zarząd Bractwa na wniosek Członka Zarządu (Komendanta). Poza tym Bractwo ogłasza anons pośmiertny.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Rozwiązanie Bractwa

     KBS w Zbąszynku można rozwiązać jedynie na dwóch po sobie następujących Walnych Zebraniach, z których drugie musi odbyć się dwa tygodnie później. Do prawomocności uchwały potrzeba przynajmniej 4/5 głosów członków Bractwa. Zebranie to decyduje również o pozostałym majątku Bractwa.

§ 30

Zmiana Statutu

     Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić  tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania i to zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

 § 31

     Statut KBS w Zbąszynku podlega zatwierdzeniu przez Wojewódzki Sąd Rejestrowy w Zielonej Górze.

§ 32

     Statut KBS w Zbąszynku winien być w posiadaniu każdego członka. Po jednym egzemplarzu otrzymują: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie  oraz Urząd Miejski w Zbąszynku.

Hymn Bracki

(na melodię „Hej Strzelcy wraz”)

Hej Bracia wraz – szeregiem, broń przy broni!

A z piersi naszych żywy stanie mur;

Jak Ojców kord – tak Polskę dziś zasłoni,

Z braterskich strzelb, piorunów gromki chór.

Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy,

By za Ojczyznę w święty ruszać bój.

Obrońców ziemi wzbudzić zapał nowy,

I mundur zmienić na obrońców strój.

Po wieki wiek strzeleckie oko, dłoń,

To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń

Po wieki wiek strzeleckie oko, dłoń,

To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń

Gdy z dziejów mroku, życie Polski gasło,

Krew bohaterów sączył srogi wróg,

W bractwie strzeleckim żyło wieczne hasło;

Hej, w broni palnej szukaj zbawczych dróg!

I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwychwstałej,

Rozprysła się kajdanów twarda stal,

Więc ojców wzorem i dla ojców chwały

Do oka broń i mierz i cel i pal.

Po wieki wiek strzeleckie oko, dłoń,

To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń

Po wieki wiek strzeleckie oko, dłoń,

To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń